Op zoek naar meer energiedata? Check het op ned.nl
Scroll down

Energieproductie op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is er tot nu toe genoeg hernieuwbare energie geproduceerd om een gebied met 0 inwoners te voorzien van energie.
Dit komt overeen met alle energieverbruik van Rottumeroog.

Huishoudens op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is er tot nu toe genoeg hernieuwbare energie opgewekt om 0 huishoudens te voorzien van energie.

Huishoudens (elektriciteit en warmte) gebruiken 20% van alle energie in Nederland.

Totale energiebehoefte op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is tot nu toe 0 % van de totale dagelijkse Nederlandse energiebehoefte duurzaam opgewekt.

Wist je dat...
ongeveer 17%

van het finale energieverbruik in 2023 hernieuwbaar was?

Wist je dat...
ongeveer 50%

van het elektriciteitsverbruik hernieuwbaar is in 2023?
Wist je dat...
in 2023

zonne-energie met 24% gegroeid is ten opzichte van 2022?

Deze bronnen tellen mee als hernieuwbare energie

Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgelegd in een speciale richtlijn. Een van de afspraken is dat alle vormen van energie (elektriciteit, gas, olie, warmte) even zwaar meetellen. Ook zijn afspraken gemaakt over de noemer zodat het percentage hernieuwbare energie kan worden berekend. Dit is het ‘(bruto) finale energieverbruik’. Er is voortdurende discussie over deze afspraken: zijn bepaalde vormen niet duurzamer, dan andere? Zijn we wellicht vormen vergeten? Kloppen de voorgeschreven rekenmethodes wel? Energieopwek.nl matigt zich daar geen oordeel over aan, en houdt zich strikt aan de internationale afspraken.

Windenergie op land

Dit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op land. Hieronder rekenen wij ook de windturbines in binnenwateren, zoals het IJsselmeer. De hoeveelheid energie die windturbines produceren neemt toe naarmate het harder waait. Moderne windturbines halen bijna het theoretisch maximale rendement uit de wind. Bij zware storm worden de windturbines tijdelijk stilgezet.

Windenergie op zee

Dit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. De bouw van een offshore windturbine is duurder dan een windturbine op land. Uiteindelijk is het verschil in kosten beperkt, omdat offshore windparken meer schaalvoordelen hebben vanwege hun omvang. Bovendien waait het op zee meer dan op land en daarom produceren windturbines op zee meer energie dan windturbines op land. De elektriciteit die wordt geproduceerd door offshore windparken wordt door TenneT met grote onderzeese kabels naar de kust gebracht.

Zonnepanelen

De opgewekte zonne-energie bestaat uit zonnepanelen, zonneweiden en zonneparken. Kortom alle vormen van zonne-energie opwek in Nederland. De hoeveelheid energie hangt af van de zonintensiteit. Die varieert over de dag en hangt onder andere af van de bewolking. Nederland ligt geografisch ver verwijderd van de evenaar. Zonnepanelen produceren daarom in de zomer veel meer energie dan in de winter.

Geothermie

Geothermische energie (bodemenergie) is afkomstig van een diepte van meer dan 500 m. Het betreft de door de geothermie installatie geleverde warmte minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte naar boven te pompen. Een geothermische installatie bestaat meestal uit twee putten, één voor de productie van warm water en één voor injectie van gekoeld water. De putten worden vaak vanuit een locatie (schuin) geboord. De afstand tussen deze twee putten in de diepe ondergrond is 1 tot 2 km.

Warmtepompen

Dit is energie die via warmtepompen wordt geproduceerd. Warmtepompen onttrekken energie aan buitenlucht, bodem of water en zetten dit om in warmte. De door een warmtepomp geleverde warmte, minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte aan de omgeving te onttrekken, telt volgens internationale regels mee als hernieuwbare energie. Met warmtepompen kun je ook koelen. Een koelkast koelt ook, maar wordt niet gezien als een bijdrage aan hernieuwbare energie.

Biomassaketels bedrijven

Dit is het verbranden van vaste en vloeibare biomassa voor decentrale elektriciteits- en warmteproductie op industriële of semi-industriële schaal. Onder deze categorie valt ook de biomassa die wordt gebruikt voor warmtenetten of voor het verwarmen van zwembaden. In alle gevallen telt de geleverde warmte uit de biomassa-installatie volledig mee als hernieuwbare energie.

Bij- en meestoken biomassa in kolencentrales

Kolencentrales leveren elektriciteit en soms warmte voor warmtenetten. Wanneer kolen deels worden vervangen door biomassa, dan telt dat deel mee als hernieuwbare energie. Er zijn verschillende vormen van biomassa geschikt. Gewoonlijk wordt biomassa gebruikt die geperst is in de vorm van houtpellets. Het kabinet heeft aangegeven na 2025 met bijstoken te willen stoppen.

Houtkachels

Dit betreft hernieuwbare energie uit het verbranden van hout door huishoudens in houtkachels, allesbranders, pellet kachels en open haarden. De hoeveelheid hout die wordt gebruikt telt mee als hernieuwbare energie. Het maakt dus niet uit of de kachel wordt ingezet om een woning te verwarmen, of alleen voor de sfeer.

Afvalcentrales

Het verbranden van afval door afvalverwerkingsinstallaties levert warmte op die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en in warmtenetten. Afval bestaat voor een deel uit biomassa (‘biogeen’) en restafval. De elektriciteit en warmte die wordt geleverd met het biogene deel telt mee als hernieuwbare energie.

Biogas

Biogas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn slib uit afvalwaterzuivering, gestort afval(stortgas), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), mest, maïs- en plantaardige reststromen uit de landbouw. Biogas wordt van nature ook uit afval op een stortplaats geproduceerd. Het telt echter pas mee als dit biogas nuttig wordt gebruikt.

Bio-olie

Dit betreft vloeibare biobrandstoffen die op basis van wettelijke voorschriften standaard met een vast percentage worden bijgemengd met benzine en diesel. Biobrandstoffen moeten voldoen aan internationale duurzaamheidscriteria.

Zonthermie

Zonthermie is productie van warmte door zonnecollectoren door middel van opgevangen zonlicht.

Overig

Deze vormen van hernieuwbare energie (zoals waterkracht en houtskool) zijn in Nederland heel klein en vormen daarom gezamenlijk een categorie.

Contact

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@energieopwek.nl.

Veelgestelde vragen

Beschikbaarheid data

Op Energieopwek.nl tonen wij alleen de momentane opwekdata. De historische data hierachter wordt beheerd door NetAnders , met wie wij samenwerken. Er is historische data voor zon, wind, wind offshore en biogas beschikbaar vanaf maart 2016. Voor alle andere bronnen, zoals warmtepompen, is data beschikbaar vanaf januari 2018. Voor historische datavragen kunt u contact opnemen met NetAnders door een e-mail te sturen naar info@netanders.nl.
Voor Energieopwek.nl hebben wij samen met partners zoals Entrance en NetAnders een model ontwikkeld dat de duurzame energieopwek tot op 10 minuten kan weergeven. Deze data is ook verkrijgbaar als API. Een API is een Application Programming Interface en maakt het mogelijk dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. NetAnders biedt deze service aan. U kunt contact opnemen met NetAnders door een e-mail te sturen naar info@netanders.nl.
Deze website kan worden gebruikt voor privé- en niet commerciële doeleinden, zoals het bekijken van de website, het doen van onderzoek en voor artikelen in de media. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van deze website te onttrekken (‘scraping’) is verboden. Heeft u hier wel behoefte aan, neem dan contact met ons op via info@energieopwek.nl. Hergebruik van de inhoud van deze website kan alleen voor niet-commerciële doeleinden, zoals in het doen van onderzoek, perspublicaties en ter ondersteuning van wetenschappelijke publicaties. Het is fijn als u Energieopwek.nl als bron daarin wilt vermelden.
Neem met ons contact op door een e-mail te sturen naar info@energieopwek.nl.

Algemeen

Voor Energieopwek.nl is door Entrance en NetAnders een model ontwikkeld. Dit model komt voort uit een combinatie van verschillende bronnen, zoals CBS data, research naar de groei van het opgestelde vermogen, interviews met marktpartijen en weerdata.
Bij hernieuwbare bronnen gaat het om energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Zon en wind worden bijvoorbeeld telkens aangevuld. Daarom zijn dit hernieuwbare bronnen. Hierin volgen wij de Europese IPPC-richtlijnen.
Waterstof wordt niet opgewekt, maar geconverteerd vanuit een andere energiebron zoals wind of zonne-energie. Waterstof is daarom geen energiebron, maar een energiedrager. Op Energieopwek.nl tonen wij enkel energiebronnen.
Bij hernieuwbare bronnen gaat het om energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Kernenergie stoot weliswaar geen CO₂ uit, maar wordt niet natuurlijk aangevuld. Daarom is dit bijvoorbeeld geen hernieuwbare bron.
Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor verbouwde gewassen. Bij het verbranden van biomassa komt CO₂ vrij, net als bij aardgas, olie en kolen. De gedachte bij biomassa is dat de CO₂ die vrijkomt weer wordt opgenomen door groeiend bos of ander organisch materiaal. Door het ‘aangroeien’ raakt biomassa niet op. Het is een daarom een hernieuwbare bron.

Er is ook verschil over het gebruik van biomassa. Zo wordt biomassa vaak in de vorm van houtpellets mee gestookt in kolencentrales en zijn er minder CO₂ intensieve kolen nodig. Bij biogas worden vaak afval- en restproducten, zoals mest en gft-afval omgezet naar een groen gas. Energieopwek.nl houdt zich aan de internationale afspraken, waar biomassa wordt gezien als hernieuwbare energie. Wij hebben hier verder geen oordeel over, maar maken het alleen inzichtelijk.
Onder zonne-energie verstaan wij alle zonne-energie die er in Nederland wordt opgewekt, dus van de zonnepanelen op uw dak, tot grootschalige zonneparken en zonneweiden.

Hoe lees ik de website?

Duurzame energie heeft betrekking op zowel duurzame elektriciteit als duurzame warmte en gassen. Duurzame elektriciteit heeft alleen betrekking op elektriciteit. De energie die uit zon en warmte wordt opgewekt zijn vormen van duurzame elektriciteit. De energie die uit biogas wordt opgewekt is een vorm van duurzame energie. Omdat we op energieopwek een veelvoud aan duurzame bronnen laten zien, spreken wij van hernieuwbare energie.

Een doelstelling van het klimaatakkoord is dat 70% van onze elektriciteit duurzaam moet zijn opgewekt. Op dit moment wordt in Nederland ruim een kwart duurzaam opgewekt. De Europese Richtlijn 2009/28/EG1 (richtlijn voor hernieuwbare energie) stelt als doel 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023.
Dit is een bewuste keuze, omdat wij het momentane productievermogen weergeven. De cirkeldiagram naast de grafiek geeft als het ware het aantal ‘toeren’ weer op het tijdstip waarnaar we kijken. Bij het verschuiven van een tijdstip in de grafiek verschuift de cirkel dan ook mee. Vandaar de keuze voor GW i.p.v. GWh.
Het benuttingsgraad of benuttingspercentage is het percentage van het maximaal opgestelde vermogen dat daadwerkelijk wordt benut. Voorbeeld: We hebben een windmolen met een opgesteld vermogen van 3MW. Het opgestelde vermogen geeft aan wat het maximale vermogen is dat continu geleverd kan worden. Dus als het dag en nacht goed zou waaien dan zou deze windmolen 26 miljoen KWh kunnen produceren, maar in werkelijkheid produceert deze minder. Ongeveer 6,5 miljoen KWh, dat is ruwweg een kwart van het op papier zou kunnen leveren. De windmolen heeft logischerwijs te maken met wisselende weersomstandigheden. Windmolens draaien niet altijd, ze gaan vaak draaien vanaf windkracht 2 a 3 en vanaf windkracht 6 leveren ze vol vermogen.
Dit is al het (finale) elektriciteitsverbruik in Nederland. Dit heeft dus niet alleen betrekking op de huishoudens, maar ook op de industrie. Kortom: 100% elektriciteitsverbruik is al het elektriciteitsverbruik in Nederland.
Meer huishoudens dan inwoners voorzien van energie, dit ziet er wellicht wat vreemd uit. We leggen het graag uit: Een huishouden heeft betrekking op het huis en gaat uit van het gas- en stroomverbruik in het eigen huis. Dit is overigens een fractie van het finale energieverbruik. We verbruiken in Nederland meer energie dan alleen wat er thuis wordt verbruikt. Daar komen de inwoners bij kijken. De parameter is inwoners per m². Hier zit dus niet alleen het verbruik van stroom en gas in, maar het finale energieverbruik.

Dus ook bij wijze van spreken de verlichte lantaarnpalen op de stoep en waar gewerkt wordt. Dit verbruik is veel hoger dan het verbruik van een huishouden. Omdat dit dus uitgaat van een veel hoger verbruik, kom je op minder inwoners uit dan huishoudens. Een inwoner heeft dus een veel hoger energieverbruik in onze berekening dan alleen het verbruik in het huishouden.

Nieuwsbrief

Energieopwek is onderdeel van het Nationaal Klimaat Platform. Schrijf je via onderstaande button in voor de nieuwsbrief van het Nationaal Klimaat Platform. In deze maandelijkse nieuwsbrief staat naast het nieuws over energieopwek ook meer nieuws over het Nationaal Klimaat Platform.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het Nationaal Klimaat Platform en energieopwek.nl

In 2016 ging de website Energieopwek live. Aanleiding is het Energieakkoord uit 2013. Op Energieopwek is te zien hoe het staat met de opwek van de hernieuwbare energie, een belangrijke pijler van dit Energieakkoord. Een van de doelen is om in 2023 16% duurzame energie op te wekken in Nederland.

In 2019 ging het Energieakkoord op in het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Ook hier speelde de groei van hernieuwbare energie, naast reductie van CO₂ emissies, een belangrijke rol. Zo moet in 2030 70% van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Energieopwek.nl is daarom toentertijd onderdeel geworden van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Inmiddels is het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord opgeheven en is er gekozen de sterke platformfunctie van het Klimaatakkoord voort te zetten in het Nationaal Klimaat Platform. De energietransitie is niet mogelijk zonder maatschappelijke betrokkenheid immers. Het Nationaal Klimaat Platform gaat veel nieuwe activiteiten ontplooien om te helpen de energietransitie te versnellen. Energieopwek.nl is een initiatief dat hier goed in past.

Back to top