Scroll down

Energieproductie op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is er tot nu toe genoeg hernieuwbare energie geproduceerd om een gebied met 0 inwoners te voorzien van energie.
Dit komt overeen met alle energieverbruik van Rottumeroog.

Huishoudens op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is er tot nu toe genoeg hernieuwbare energie opgewekt om 0 huishoudens te voorzien van energie.

Huishoudens (elektriciteit en warmte) gebruiken 20% van alle energie in Nederland.

Totale energiebehoefte op Maandag 1 Januari

Op Maandag 1 Januari is tot nu toe 0 % van de totale dagelijkse Nederlandse energiebehoefte duurzaam opgewekt.

Wist je dat...
ongeveer 11%

van het finale energieverbruik hernieuwbaar is in 2020?

Wist je dat...
ongeveer 25%

van het elektriciteitsverbruik hernieuwbaar is in 2020?

Wist je dat...
in 2020

zonne-energie met 40% groeit ten opzichte van 2019?

Deze bronnen tellen mee als hernieuwbare energie

Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgelegd in een speciale richtlijn. Een van de afspraken is dat alle vormen van energie (elektriciteit, gas, olie, warmte) even zwaar meetellen. Ook zijn afspraken gemaakt over de noemer zodat het percentage hernieuwbare energie kan worden berekend. Dit is het ‘(bruto) finale energieverbuik’. Er is voortdurende discussie over deze afspraken: zijn bepaalde vormen niet duurzamer, dan andere? Zijn we wellicht vormen vergeten? Kloppen de voorgeschreven rekenmethodes wel? EnergieopwekNL matigt zich daar geen oordeel over aan, en houdt zich strikt aan de internationale afspraken.

Windenergie op land

Hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op land. Ook de windturbines geplaatst in binnenwateren, zoals het IJsselmeer, vallen hieronder. Windturbines zetten de energie in de wind om in elektriciteit. De hoeveelheid energie die windturbines produceren neemt toe naarmate het harder waait. Moderne windturbines halen bijna het theoretisch maximale rendement uit de wind. Bij zware storm worden de windturbines tijdelijk stilgezet. In 2019 leverde wind op land 1,3% van ons finale energieverbruik.

Windenergie op zee

Hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. De bouw van een offshore windturbine is duurder dan een windturbine op land. Dat verschil wordt beperkt omdat offshore parken veel groter wat schaalvoordelen oplevert. Bovendien waait het op zee meer dan op land en daarom produceren windturbines op zee meer energie dan windturbines op land. De elektriciteit die wordt geproduceerd door offshore windparken wordt door TenneT met grote onderzeese kabels naar de kust gebracht. In 2019 leverde wind op zee 0,6% van ons finale energieverbruik. Komende jaren zal dit percentage snel stijgen.

Zonnepanelen

Met behulp van zonnepanelen kan met een rendement van circa 16% zonne-energie wordt omgezet in bruikbare elektriciteit. Het betreft zowel zonnepanelen op daken van gebouwen als grote oppervlaktes zoals zonneweides. De hoeveelheid energie hangt af van de zonintensiteit. Die varieert over de dag en hangt onder andere af van de bewolking. Nederland ligt geografisch ver verwijderd van de evenaar. Zonnepanelen produceren daarom in de zomer veel meer energie dan in de winter. In 2019 leverden zonnepanelen 0,9% van ons finale energiegebruik. Dit percentage zal de komende jaren snel stijgen.

Geothermie

Geothermische energie (bodemenergie) is afkomstig is van een diepte van meer dan 500 m. Het betreft de door de geothermie installatie geleverde warmte minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte naar boven te pompen. Een geothermische installatie bestaat meestal uit twee putten, één voor de productie van warm water, de productieput en één voor injectie van gekoeld water, de injectieput. De putten worden vaak vanuit een locatie (schuin) geboord. De afstand tussen deze twee putten in de diepe ondergrond is 1 tot 2 km. In 2018 leverde geothermie 0,2% van ons finale energieverbruik.

Warmtepompen

Energie die met warmtepompen wordt onttrokken uit de buitenlucht of uit water en wordt omgezet in warm water of warme lucht voor verwarmingsdoeleinden. De door een warmtepomp geleverde warmte, minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte aan de omgeving te onttrekken, telt volgens internationale regels mee als hernieuwbare energie. Met warmtepompen kun je ook koelen. Een koelkast werkt ook met het principe van een warmtepomp. Dat levert echter geen bijdrage aan de hernieuwbare energie. Warmtepompen leverden in 2018 bij elkaar 0,4% van ons finale energieverbruik als hernieuwbare energie.

Biomassaketels bedrijven (Houtgebruik industrie)

Het verbranden van vaste en vloeibare biomassa voor decentrale elektriciteits- en warmteproductie op industriële of semi-industriële schaal. Onder deze categorie valt ook de biomassa die wordt gebruikt voor warmtenetten of voor het verwarmen van zwembaden. In alle gevallen telt de geleverde warmte uit de biomassainstallatie volledig mee als hernieuwbare energie. In 2018 bestond 1,0% van onze finale energievraag uit biomassa voor bedrijven.

Bij- en meestoken biomassa in kolencentrales

Kolencentrales leveren elektriciteit en soms warmte voor warmtenetten. Wanneer kolen deels worden vervangen door biomassa, dan telt dat deel mee als hernieuwbare energie. Er zijn verschillende vormen van biomassa geschikt. Gewoonlijk wordt die biomassa dan geperst in de vorm van houtpellets. In 2018 bestond 0,15% van onze finale energievraag uit bijstoken van biomassa. De komende jaren zal dit oplopen tot ruim 1%. Het kabinet heeft aangegeven na 2025 met bijstoken te willen stoppen.

Houtkachels thuis

Dit betreft hernieuwbare energie uit het verbranden van hout door huishoudens in houtkachels, allesbranders, pellet kachels en open haarden. De hoeveelheid hout die wordt gebruikt telt mee als hernieuwbare energie. Het maakt dus niet uit of de kachel wordt ingezet om een woning te verwarmen, of alleen voor de sfeer. In 2018 bestond 0,9% van onze finale energie uit hout dat thuis wordt verbrand.

Afvalcentrales

Het verbranden van afval door afvalverwerkingsinstallaties levert warmte op die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en in warmtenetten. Afval bestaat voor een deel uit biomassa (‘biogeen’) en restafval. De elektriciteit en warmte die wordt geleverd met het biogene deel telt mee als hernieuwbare energie. In 2018 bestond 0,8% van ons finaal energieverbruik uit hernieuwbare energie uit afvalcentrales.

Biogas

Biogas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn slib uit afvalwaterzuivering, gestort afval(stortgas), groente, fruit en tuinafval (GFT), mest, maïs- en plantaardige reststromen uit de landbouw. Biogas wordt van nature ook uit afval op een stortplaats geproduceerd. Het telt echter pas mee als dit biogas nuttig wordt gebruikt. In 2018 bestond 0,60% van onze finale energievraag uit biogas.

Bio-olie

dit betreft vloeibare biobrandstoffen die op basis van wettelijke voorschriften standaard met een vast percentage worden bijgemengd met benzine en diesel. Biobrandstoffen moeten voldoen aan internationale duurzaamheidscriteria. In 2018 bestond 1,1% van onze finale energievraag uit bio-olie.

Overig (Waterkracht + Houtskool + Zonnewarmte)

Deze vormen van hernieuwbare energie zijn in Nederland heel klein. In 2018 had waterkracht een aandeel van 0,02%, houtskool 0,01% en zonnewarmte 0,05%.

Het Klimaatakkoord en EnergieOpwek.nl

Energieopwek.nl ontstond tijdens het Energieakkoord van 2013. Het doel van dat akkoord was 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023. Energieopwek.nl laat actueel zien hoeveel er wordt opgewekt.

In 2019 ging het Energieakkoord op in het Klimaatakkoord. Bij dat akkoord gaat het om de reductie van CO2. Groei van hernieuwbare energie is daarvoor één van de instrumenten. Daarom is Energieopwek.nl nu onderdeel van het Klimaatakkoord. De groei van de productie is ook hier te volgen.

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 70 procent van de stroom duurzaam wordt opgewekt.

Back to top